Balada De Matt Sweeney

by Melcion Mateu

I

Matt Sweeney, el meu company de pis,

és alt i és gras; podria,

si volgués, actuar en un musical.

I és que té un do (de pit) realment insòlit,

gairebé com el seu do

de donant –el seu do d’amant, volia dir.

El seu do i el seu re

i el seu mi. Matt Sweeney

ronca al quarto del costat.

 

L’hauríeu de veure quan es lleva,

amb la calba, amb el cap ple d’antenes retorçades.

Li hauríeu de veure els ulls verds de Heineken,

les ulleres i el nas d’intel·lectual

i la gota del nas, li hauríeu de veure

la boca i les dents i

la llengua i la papada i els pits i el cor

(tatuat damunt del cor), li hauríeu de veure

la panxa i l’esquena i el cul

guaitant-li per damunt dels calçotets.

 

Matt Sweeney només s’assembla a Matt Sweeney,

sobretot als matins

(sis llaunes de cervesa es beu totes les nits

davant la tele, mirant una soap-opera):

té un cert posat d’entertainer triomfador,

amb el cap embotit de marihuana i un somriure feliç de bon vivant;

Matt Sweeney s’enlaira com un globus,

em mira, obre la boca i diu:

«Good morning, dude!», talment com si acabés de tornar de Califòrnia.

«Mornin’», li responc.

 

II

Matt Sweeney, el meu company

de pis, és un poc especial.

Va tenir un amant filipí

que estava boig pels óssos.

L’abraçava i li deia teddy bear

i en Matt li responia I wanna be your teddy bear

movent el cul com n’Elvis.

 

Vosaltres no sabeu el que és viure al costat de Matt Sweeney.

(És un ofici tan difícil!)

Sweeney! Sweeney! Sweeney! Sweeney!

«Attend the tale of Sweeney Todd»,

alguns dies em canta.

Jo per ara us explico la vida de Matt Sweeney

i un poc de la meva. Permeteu-me per tant que desafini.

 

III

Realment és un porc:

deixa la pica del lavabo plena de pèls,

la tapa del vàter esquitxada

i sovint es descuida d’estirar la cadena.

No renta els plats fins que no són plens de verdet.

Deixa els calçotets bruts al damunt del sofà,

una sabata a sota,

restes de porro a terra.

Acumula diaris i revistes.

Va perdre un dia el seu raspall de dents

i em va demanar de fer servir el meu. Ni en broma!

 

Cada nit el sentia masturbant-se al seu quarto

i en acabat roncava fins l’endemà.

Per sota de la porta s’escapaven les xinxes.

Li vaig demanar sisplau

que abaixés el volum de tant en tant.

I em va dir, ben afaitat i fent-se el nus de la corbata:

«I got my hair I got my head I got my brains I got my ears

I got my nose I got my mouth I got my teeth

I-got-my-tongue…!»

I encara sense treure’s

els auriculars va afegir:

«Benvingut, fill meu,

a l’imperi de Matt Sweeney,

observa al teu voltant i sàpigues que algun dia, estimat»

–i aquí es va dur una mà al pit i l’altra a l’entrecuix–,

«tot això que veus, tot això que t’envolta (i el que no veus i ni tan sols

imagines) serà teu,

serà teu tot l’imperi –el meu imperi–,

l’imperi de Matt Sweeney!»

The Ballad of Matt Sweeney

by Melcion Mateu

I

My roommate, Matt Sweeney,

is tall and fat; if he wanted

he could be in a musical.

It’s that his High C is really extraordinary,

almost like his gift

Of giving––his gift as a lover, I meant.

His do and his re

And his mi. Matt Sweeney

snores in the room next door.

 

You should see him when he wakes up,

his bald-spot, his head full of twisted antennae.

You should see his Heineken-green eyes,

his glasses and his intellectual

nose and his runny nose, you should see

his mouth and his teeth and

his tongue and his chest and his heart

(tattooed over his heart), you should see

his belly and his back and his ass

jutting out from just above his underwear.

 

Only Matt Sweeney looks like Matt Sweeney,

especially in the mornings

(he drinks a six pack of beer in front of the TV

every night, watching a soap opera):

he has the assured air of a triumphant entertainer,

with his head stuffed with marihuana and a happy bon vivant smile;

Matt Sweeney rises like a balloon,

looks at himself, opens his mouth and says,

“Good morning, dude!,” as though he’s just gotten back from California.

“Mornin’,” I say back.

 

II

My roommate Matt Sweeney

is a little weird.

He had a Filipino lover

who was crazy for bears.

He’d hug him and call him teddy bear

and Matt would respond with I wanna be your teddy bear

shaking his ass like Elvis.

 

None of you know what it’s like to live with Matt Sweeney.

(What a pain in the ass it can be!).

Sweeney, Sweeney! Sweeney! Sweeney! Sweeney!

“Attend the tale of Sweeney Todd,”

he sings sometimes to me.

For the moment, I’m telling you about the life of Matt Sweeney

and a little bit about me. So don’t mind if I sing out of key.

 

III

He’s a real pig:

he leaves the sink full of hairs,

the lid of the toilet splattered,

he often forgets to flush;

he’s doesn’t wash the dishes until they’re covered in grime,

he leaves his dirty underwear on the sofa,

a shoe under it,

spliff ash on the floor;

he lets his newspapers and magazines pile up.

One day he lost his toothbrush

and asked to use mine and I said there was just no way.

 

Every night I’d hear him jerking off in his room

and when he finished he’d snore until the next day.

Bedbugs fled from under his door.

Once, I asked him nicely

if he could lower the volume once in a while

and, clean shaven and fixing the knot of his tie, he told me:

“I got my hair I got my head I got my brains I got my ears

I got my nose I got my mouth I got my teeth

I-got-my-tongue…!”

And then without taking off

his headphones he added:

“Welcome, my child,

to the kingdom of Matt Sweeney,

observe all around you and know that some day, my beloved”

––and here he placed one hand on his chest and the other on his crotch––,

“all that you see, all that surrounds you (and all that you neither see nor

imagine) will be yours,

all of this kingdom will be yours––my kingdom––

the kingdom of Matt Sweeney!”

translated from Catalan by Rowan Ricardo Phillips
more>>