Evening comes into our house –
a little bitter and very clean

 

Amanda Aizpuriete Inara 25 poems by Amanda Aizpuriete translated from Latvian by Inara Cedrins.

 

[Tālu aiz pilsētas krītošu raķešu gaismā]

by Amanda Aizpuriete

Tālu aiz pilsētas krītošu raķešu gaismā

Kareivja māte izkravā manu maisu.

 

Tur purva, nakts un nāves smarža visam.

Māt, vai mēs uzvarai ticam?

 

Pulkstenis, šķiltavas, dzeltējošs meitenes smaids.

Papira driskas. Pēdējais sveiciens? Vaids?

 

Dzeja. Par nakti, purvu un nāvi.

Tālāk par naktīm, purviem un nāvēm –

 

Par pilsētu. Par pieneni. Par mums.

 

[Far beyond the city in the light of falling rockets]

by Amanda Aizpuriete

Far beyond the city in the light of falling rockets

The soldier’s mother loaded a sack with objects.

 

There was a grove, night and the smell of death on everything.

Mother, do we still believe in victory?

 

Clock, cigarette lighter, the golden smile of a girl.

Tatters of paper. A last greeting? A wail?

 

Poetry. About night, the grove and death.

Further than nights, groves and deaths –

 

About the city. About a dandelion. About us.

translated from Latvian by Inara Cedrins
more>>

[Simtiem reižu sacīts: baidies miera.]

by Amanda Aizpuriete

 

Simtiem reižu sacīts: baidies miera.

Ilgi baidījusies, nu vairs nebaidos.

Attek migla – manu namu

Baltiem karodziņiem post.

Nāve papļāpāt ar mani nekautrējas.

Vienas cilts mēs esam,

Vienas dzejas,

Naktīs klausos tos, kas elpo tālu

Puķu, klusuma un drupu zemē.

[A hundred times it’s been said: fear peace.]

by Amanda Aizpuriete

A hundred times it’s been said: fear peace.

Long having feared, I no longer fear.

Fog flows in – my house

attacked by white flags.

Death is not shy of chattering to me.

We are of one tribe,

one poem.

Nightly I listen to those who breathe, distant,

in the land of flowers, silence and ruins.

translated from Latvian by Inara Cedrins
more>>

[Šonakt pelītes pa grīdu tekalēja,]

by Amanda Aizpuriete

Šonakt pelītes pa grīdu tekalēja,

Slazdu nebija. Bērni miegā smējās.

 

Mēness nespīdēja. Palma puķupodā šņāca –

Sapņoja par tuksnesi, bet lāgā nesanāca.

 

Šonakt nebij iemesla nekāda

Sadedzināt veco ādu.

 

Kāpēc rītam tāda gruzdum smaka?

Kāpēc tev ir jauna seja? Kāpēc taisnību

Neviens man nepasaka?

 

[Tonight mice scrabbled over the floor.]

by Amanda Aizpuriete

Tonight mice scrabbled over the floor.

There was no trap. Children laughed in their sleep.

 

The moon didn’t shine. The palm in its flowerpot snored –

dreamed of desert, but did not arrive at comprehension.

 

Tonight there was no reason

to burn old skin.

 

Why does morning have that smell of smouldering rubbish?

Why do you have a new face? Why isn’t truth

told me by anyone?

translated from Latvian by Inara Cedrins
more>>

[Man uzdāvināja ziemas balto puķi]

by Amanda Aizpuriete

Man uzdāvināja ziemas balto puķi

ar visu rūgto dubļu smaržu klāt.

Nu kā man viņu nest uz rāmām mājām,

kur vāzes viz un galds stāv spodri klāts?

 

Tā dubļu smarža lepnās ziedlapiņas . . .

Stiepj roku asfalts – vienīgais, kuršdrīkst

šo puķi paturēt. Vēl, iepinies man matos,

viens ziedputeksnis smaržo – balts un sīks.

 

Nak mūsu mājās vakars – mazliet rūgtens

un ļoti tīrs. Ak patiesības trūkst?

Es šoziem atkal varēju būt jauna

un mīlēta. Kā mani mīlat jūs?

 

[I was given the gift of winter’s white flower]

by Amanda Aizpuriete

I was given the gift of winter’s white flower

with all the bitter smell of mud attached.

Now how shall I carry it to a peaceful home

where vases glitter and the table is pristinely laid?

 

That smell of mud in proud blossoms . . .

asphalt reaches for it – the only place permitted

to keep this flower. Still wound into my hair.

One drift of flowers is scented – white and rare.

 

Evening comes into our house – a little bitter

and very clean. Oh reality is missing?

I could have been this winter, young again

and loved. How do you love me?

translated from Latvian by Inara Cedrins
more>>

[Es uzzināju senu recepti,]

by Amanda Aizpuriete

Es uzzināju senu recepti,

Kā bedu aizdabūt no mājas.

Vajag ar jūras ūdeni nomazgāt grīdas,

Jaunu uguni pavardā iekurt

Un dejot plānvidū- kā dzirkstīm ugunī,

Kā zvaigznēm debesīs – tik tīri dejot.

Vai mums kā pietrūkst?

– Mūzikas šai dejai

Vai arī mājas tādai mūzikai.

 

[I learned an old recipe]

by Amanda Aizpuriete

I learned an old recipe

for driving sorrow from the house.

One must wash the floor with sea water,

kindle a new fire in the hearth

and dance within – like sparks to fire,

like stars in the sky – to dance so cleanly.

Is anything lacking?

– Music for this dance

or perhaps a house for such music.

translated from Latvian by Inara Cedrins
more>>