אין אונדזערע טעג

by N. B. Minkov

.אַ בלויער וואַלד. אַ שטומער. שטומער נאָך פון אַלע הימלען

.גערוך פון וואָרצל-אָרגיעס, שימלענדיקע כמאַרעס, פּאַראַזיטן

.ביים ראַנד — אַן איינזאַם ביידל. בלינד און טויטלעך ווייס

.גרינע בליצן שטאַרבן אין פאַרפּרעסטע בליטן

 

אַ טיר אן אויפגעריסענע. אַ וועווריק גילדענער שפּרינגט אומשולדיק פאַרביי.

.בלייבט שטיין דערשראָקן. האָרכט דעם שטומען וואַנזין פונעם וואַלד

.די קילקייט איז א שאַרפע און אַ קראַנקע

.ליכט פון שכינה אויף דער שוועל. איבער אים אַ טיפער זקן אויפגעהאַנגען

 

 

 

 

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

 

In Our Days

by N. B. Minkov

A blue forest. Silent. More silent than the heavens.

The odor of root-orgies, parasites, moldering clouds.

On the edge, a lonely hut. Blind and deathly white.

Green lightning withers in blighted blossoms.

 

A door torn open. A gilded squirrel jumps innocently by.

Stands frozen with fear. Listens to the silent madness of the forest.

The coolness is acrid and sick.

God’s Presence lights the doorway.

Above it a deep old man, hanged.

 

 

 

translated from Yiddish by Jordan Finkin
more>>