דער לעצטער קנויט

by N. B. Minkov

וועט אויפגיין דיין פּנים? צווישן ריזיקע וואָרצלען

.זיץ איך — געהיט פון דער שלאַנג — און וואַרט

,דאָס טייכל גליווערט אין שוואַרצן דעמער

.און איך — ניט פאַרבלענדט — דאָך גענאַרט

 

.ניטאָ גאָר דיין פּנים? די שלאַנג דרעמלט רואיק

.איך ווער שוואַרצער. נט איך טראַכט. ניט איך רעד

.די נאַכט סמ’עט דעם וואַלד. דער וואַלד וואַקסט אָן אָטעם

.איך הער קלאָר, וואָס אומקלאָר געשעט

 

ביסט אַפילו קיין טרוים ניט געווען? און אַ נאָמען

.האָסטו. און כוהנים — און טעמפּלען געהאַט

.מיין שטרייט מיט דער שלאַנג — צוליב דיר דאָך געווען

?און געזיגט האָבן ביידע: איז דאָס ניט פאַרראַט

 

די נאַכט בלייבט שוין אייביק דאָ נאַכט. איך וואַרט שוין

.אויף קיינעם ניט מער. די שלאַנג לעבן מיר איז שוין טויט

.דאָס טייכל, וואָס אָטעמט נאָך, זע איך ניט מער

.פאַרזונקען אין חשכות פון בלוטן, לעשט זיך דער לעצטער קנויט 

 

 

 

The Last Wick

by N. B. Minkov

Will your face rise? The snake stands guard

As I sit among the giant roots, and wait.

The brook freezes in the black twilight,

And I, undeluded, am still deceived.

 

Is your face really gone? The snake’s napping restfully.

I grow darker. Neither thinking nor speaking.

The night poisons the forest. The forest swells without breath.

I hear clearly what unclearly happens.

 

Weren’t you even a dream? But you have

A name. And priests you had, temples.

My clash with the snake, it was for your sake.

And both were victorious. Is that not betrayal?

 

The night remains night here for good. I’m done waiting

For anyone. See how this snake is now dead.

The still breathing brook I can no longer see.

The last wick is quenched in the darkness of bloodshed.

 

 

 

translated from Yiddish by Jordan Finkin
more>>